ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มกราคม 2567 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 62 ชั้น 5 และชั้น6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว