ผศ.ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ซึ่งโครงการจัดขึ้นโดย ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ชั้น 2 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพื้นที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามฟุตบอล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักในการปฏิบัติการระบบอากาศยานไร้คนขับตามหลักการ ความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา

ยวิษฐา/ข่าว.ภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง/ภาพ