ภาพบรรยากาศ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทยและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และร่วมกันทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ