ภาพบรรยากาศ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วทอ. ประจำปี พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร รวมทั้ง ร่วมงานแห่พระพุทธรูป หลวงพ่อสิงห์ ประจำมหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ โถงทางบริเวณหน้าห้องปาล์มเพชร ชั้น3 อาคาร 63 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริม พระพุทธศาสนาและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คู่สังคมไทยและวิถีชีวิตของความเป็นไทย