เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (2566) โดยมี ดร. โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวประกาศเกียรติคุณแด่ดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 2 ท่าน มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร.อุดม สุขสุดประเสริฐ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
2. ดร.วัลลภ มานะธัญญา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีไทยมงกุฎวดี มจพ. การแสดงของนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มจพ. ชมวีดิทัศน์ความผูกพันและภาคภูมิระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานวันเกียรติยศ และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ข่าว/ภาพ คณะกรรมการงานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตฯ