ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “65ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการความรู้ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับทราบ ร่วมสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของแต่ละส่วนงาน และสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเชื่อมความสามัคคี สร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และยังเป็นเวทีให้กับนักปฏิบัติจากส่วนงานต่างๆ นำผลสำเร็จของการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อยังเพื่อนร่วมงาน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดโดยคณะทำงาน KM Sharing Day ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีส่วนงานส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 49 ผลงาน แบ่งเป็นการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO จำนวน 24 ผลงาน และผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 25 ผลงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทและกล่าวปิดงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลงานเรื่อง “สอนเทคนิคสร้างรายได้จาก TikTok”
ผลงานโดย นางสาวยุวดี จะแจ้ง

ผลงานเรื่อง “ประวัติชีวิต : เครื่องมือเข้าใจบุคลิกภาพผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง”
ผลงานโดย อาจารย์ ดร.รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ