มจพ. ต้อนรับผู้บริหารจาก TUD FaCE, Dresden University of Technology, Germany

อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และรองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.habil. Hanno Hortsch (President of International Society of Engineering Education), Prof.Dr.Thomas Koehler (Vice Director of Faculty of Education) และ Ms. Yongqiang Tong จาก TUD FaCE, Dresden University of Technology, Germany ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ