มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) โดยมี ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มนร. ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถนำความรู้ออกไปประกอบวิชาชีพ และให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ร่วมแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา ช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมและทำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสองสถาบันการศึกษาผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่กำลังจะดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ