ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม
เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ รองศาตราจารย์ โอภาส ศิริครรชิตถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาลีรัตน์ วงจำปา ได้เข้าร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.เกียรติชัย บรรลุผลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมกับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้แก่

  • อาจารย์ ดร.เกียรติชัย บรรลุผลสกุล ประธานหลักสูตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ฟักเอม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต
  • อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพร
  • นายปัทวี ปานอ่วย

เข้าศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ภาพ