ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
เรื่อง “ความร่วมมือในการตั้ง BIM TRAINING CENTER”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รั ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป แสงซ้าย หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ CPAC(ซีแพค) :: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 602 ชั้น 6 อาคาร 62 ของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ