รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิตา ภักดี อาจารย์ประจำวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ให้การต้อนรับ Dr.Mahbube Subhani Lecturet,Deakin University Melbourne Australia ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566