วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธืและกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ ธรรมะ ได้เดินทางไปยังมหาลัยชั้นนำของประเทศไต้หวัน ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยจงเจิ้ง (National Chung Cheng University) เมืองเจียอี้ ประเทศไต้หวัน
2.มหาวิทยาลัยเฉินกง (National Cheng Kung University ) เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน
3.มหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนาน (National University of Tainan) ประเทศไต้หวัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 2 สถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซุนยัดเซ็น
(National Sun Yat-sen University)
เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

ยวิษฐา/ข่าว

2.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเกาสง (National Kaohsiung University of Science and. Technology) เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน