เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงิน การงบประมาณ ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาภรณ์ เหรียญประดับ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสำนักงานคณบดีและภาควิชา ในการพัฒนางานด้านการเงิน การงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการทางการเงินและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร