วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “องค์กรและความผูกพัน สร้างสุขในงานด้วยการทำงานเป็นทีม” ประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องค์กรและความผูกพัน สร้างสุขในงานด้วยการทำงานเป็นทีม” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะด้านดารสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและการบริการที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เสริมสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับ โดยมีการจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมในงานประกอบด้วย

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง วทอ. 2023”
  กลยุทธ์วิทยาลัย เพื่อสร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
 • แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  หัวข้อ Ice Breaking ทะลุเป้าหมายทลายกำแพง
  หัวข้อ ถูกใจคนประสานพลังสร้างทีม
  หัวข้อ วิเคราะห์ Style series
  หัวข้อ ค้นหาตัวตน ได้ใจ ได้ความสำเร็จ
  หัวข้อ ฝ่าทางตัน ค้นหาทางออก พร้อมช่วยเหลือ
  หัวข้อ ยึดมั่นในสัญญา
  สรุป Soft Skill แนวทางการสร้างความผูกพันอย่างยั่งยืน และนำเสนองานกลุ่มย่อย
  โดยทีมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

ณ โรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม ประจำปี 2562 ซึ่งมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้

1. ประเภทนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงผลงาน ได้แก่
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญลือ สวิสดิ์มงคล

2.ประเภทนักวิจัยดีเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่
รองศาราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

3.ประเภทนักวิจัยดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ได้แก่
ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว

4.ประเภทนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ได้แก่
อาจารย์ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล
อาจารย์ณัฐพล ปัญญาหลวง
อาจารย์คฑาวุฒิ อุชชิน
อาจารย์สุรเชษฐ์ อินเทียม

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1JV3kq3RQyOklI8Tohd-tmyD7gLScgnDL?usp=share_link

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ