วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม จัดโครงการ”การฝึกอบรมซักซ้อมแผนอพยพยหนีไฟเบื้องต้น”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “การฝึกอบรมซักซ้อมแผนอพยพยหนีไฟเบื้องต้น” แก่บุคลากรทุกส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องด้บเพลิง สามารถวางแผนอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรระดับชำนาญการพิเศษ จากสถานีดับเพลิง บางซ่อน กรุงเทพฯ จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 และสาธิตการดับเพลิง ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1UmzuKc2tEFzoWfuAUsZRBEqL9fz-Ku9_?usp=share_link

ฝึกภาคทฤษฎี
เรียนรู้เรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการอพยพหนีไฟ

ฝึกภาคสนาม
ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นในการดับเพลิงประเภทแก๊ส

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ