วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำภาควิชา  ให้การต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อความร่วมมือ พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบรางเพื่อประสิทธิภาพ พร้อมเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ