วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก
บริษัท แอร์พอร์ต กราวด์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ Ms.Yoshiko Tsuji Managing Director ประธานกรรมการ บริษัท แอร์พอร์ต กราวด์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ประชุมร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ