วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ นศ.และอาจารย์จาก Victoria University College
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วทอ. ให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จาก Victoria University College (VUC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการและฝึกงานปฏิบัติฝีมือช่างอุตสาหกรรม ระหว่าง วทอ. กับ Victoria University College เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชม การประปานครหลวง สาขาบางเขน และ CPAC Construction Solution Metro พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมในโครงการนี้ ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/ภาพ