วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มจพ.
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะนำระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้คำแนะนำการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น สถานที่ตั้งหน่วยงานที่ให้บริการระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา ทุนการศึกษา สโมสรนักศึกษา และกิจกรรม Startup ของมหาวิทยาลัย การจัดงานปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่สำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ เพื่อการปรับตัวให้พร้อม สำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้ สู่การสำเร็จในการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ