สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ” ในระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น ทราบแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในเบื้องต้นและได้ฝึกทักษะการในการให้คำปรึกษา รวมทั้งเพื่อการสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาต่อไป โดยมีวิทยากรดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง จิตใจและความสัมพันธ์)
3. นางสาวนันทนัช สงศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
4. นางสาวอารี อยู่ภู่ ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
5. นางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ยวิษฐา/ภาพ
หน่วยประกันคุณภาพ/ข่าว