สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข” ประจำปี 2567

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ และยังได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองบริหารและการจัดการทรัพยามนุษย์ คือ คุณทัศนีย์ รัตนวงศ์แข ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงสมรรถนะสู่แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เข้าสัมมนาได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรณ์ โดยมีการจัดงานจำนวน 2 ครั้ง

– ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรท

– ครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรม AVANI+ HUA HIN อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปิดท้ายด้วยการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ