รองศาสตราจารย์.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2567 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของวิทยาลัยเข้าใจหลักเกณฑ์และเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะนำการให้บริการของหน่วยงานวิชาการ”

คุณสุกานดา สิงห์จันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียบและสถิตินักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะนำระบบสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา”

อาจารย์ ดร.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กรรมการวินัย,ทุนการศึกษา”

คุณพุทธิพันธ์ วัฒนา
นักวิชาการศึกษากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงทะเบียนปละประมวลผล”

– คุณอโนทัย เกตุบรรเทิง นักวิชาการศึกษากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวัดและประมวลผล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”

– คุณกันยรัตน์ สอนคง นักวิชาการศึกษากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การติดวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา”

– คุณวิภาพร ดิถีพรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทะเบียนประวัตินักศึกษา”

การจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว
นายธนาธร ตุ๋นเจริญ(นักศึกษาช่วยงาน)/ภาพ