โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ.
และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการ การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “CIT: Project & CWIE Day 2024” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต (บริษัท ทรอนิคส์เซริฟ จำกัด) ,อาจารย์ศรัณยู สัจจโภชน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ,ผศ. ดร. ปาลีรัตน์ วงจำปา ,อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ เป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา โดยการแข่งกันประกวดแบ่งออกเป็น 2 ปรเภท ดังนี้

1. เสนอหัวข้อโครงงาน จำนวน 8 กลุ่ม
2. ผลงานสหกิจศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด

ประเภทเสนอหัวข้อโครงงาน
ชนะเลิศ 5 รางวัล ชมเชย 3 รางวัล

ประเภทผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่น 3 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล

จัดโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว