โครงการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

โครงการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับพัฒนาตนเองให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและการใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 20-28 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ