วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจำปา
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนพร ศรีปฐมสวัสดิ์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร
ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ยวิษฐา/ข่าว