อาจารย์ ทศพร อัศวรังษี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และ อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คงสินธุ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 2 คน โดยจะเข้าฝึกงานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษากับมหาวิทยาลัยภายนอกโดยเน้น การปฏิบัติงานจริง ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม