เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00น. อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต  InET (P) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทวนชัยกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี ที่อยู่ 112 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ วิชา 030713132 (Material and Product Testing)  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ จากประสบการณ์ตรงของกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด และการทดสอบทางด้านเชิงกล, กายภาพ และเคมี ของแผ่นไม้ประกอบ ตามมาตรฐานของอุสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบในระดับนานาชาติ พร้อมนี้อาจารย์และนักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยี่ยมชม และได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน