เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการทดสอบ และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ พร้อมนี้อาจารย์และนักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยี่ยมชม

บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดชลบุรี

ยวิษฐา/ข่าว

บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand)
จังหวัดระยอง