เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต InET (P) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท จัมปาก้า จำกัด จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ วิชา 030713351 (Fundamental of Wood Engineering) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ จากประสบการณ์ตรง ในด้านการแปรรูปไม้ การรักษาเนื้อไม้ และการอบไม้ ตามมาตรฐานของอุสาหกรรมไม้ระดับนานาชาติ พร้อมนี้อาจารย์และนักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดการเยี่ยมชม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ/ภาพ,ข่าว