โครงการอบรบพนักงานใหม่ CIT Newcomers

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ CIT Newcomers จัดโดย งานบริหารและธุรการ วัสถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารงานวัฒนธรรมองค์การ และสวัสดิการที่ได้รับ ส่งเสริมมีทัศนคติที่เหมาะสมกับปฏิบัติงานและทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โครงการ CIT Newcomers ประกอบด้วย อาจารย์ และพนักงานมหาลัย จํานวนทั้งสิ้น 19 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว ชั้น1 อาคาร 63

Cr.ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว