1.ศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรยายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

2.ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บรรยายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่อาจารย์ ซึ่งจัดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อก้าวไปสู่การขอผลงานทางวิชาการต่อไป

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ