โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้ Microsoft Office 365 (Excel) และ Microsoft One Drive เบื้องต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการใช้ Microsoft Office 365 (Excel) และ Microsoft One Drive เบื้องต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Office 365 (Excel) และ Microsoft One Drive และสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรของวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุณฑล กระบวนรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,คุณกิตติศักดิ์ รักโคตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,คุณวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล ช่างเทคนิค เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณกุณฑล กระบวนรัตน์

คุณกิตติศักดิ์ รักโคตร

 คุณวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ