โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet เพื่อพัฒนาระบบงาน”

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet เพื่อพัฒนาระบบงาน”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และความเป็นสากล (Internationalization) และพัฒนาระบบงานบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจัดทั้งหมด 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2566
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2566
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2566

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยวิษฐา/ข่าว
ทิวาพร,ยวิษฐา/ภาพ