โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “ จำนวน 2 ครั้ง

– ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
– ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มาบรรยายและแชร์ข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธฤติมา ศรีตะปัญญะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิดา ท้วมมี สังกัดภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจำปา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย เด่นตรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว