โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงรุก รุ่นที่ 1”

รองศาสตราจารย์.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” การอบรมเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงรุก รุ่นที่ 1″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของวิทยาลัยเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ” ให้การแนะนำการให้บริการของหน่วยงานวิชาการ ”
อาจารย์ ดร.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ” ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการวินัย “
– อาจารย์ ดร.ตฤณลักษณ์ รุจนิสรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
” ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมตรวจสอบ วัน-เวลาสอบ กลางภาค-ปลายภาค”
– คุณสุกานดา สิงห์จันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง
ระบบสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
– คุณศิลสิริ งามเมือง นักวิชาการศึกษา
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง การลงทะเบียนปละประมวลผล
– คุณอโนทัย เกตุบรรเทิง
นักวิชาการศึกษากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง การวัดผลและประมวลผลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
– คุณกันยรัตน์ สอนคง
นักวิชาการศึกษากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง การติดวิทยาทัณฑ์และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
– คุณวิภาพร ดิถีพรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง ทะเบียนประวัตินักศึกษา

การจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม กล่าวปิดงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ