โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของบุคลากรสายวิชาการ”

รองศาสตราจารย์.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของบุคลากรสายวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการเตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จัดเมื่อวันอังคารที่  11 กรกฎาคม  2566 เณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3  อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ