โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ได้กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ กล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัยเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการบูรณาระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งมีคุณอสมาภรณ์ มั่นคง เจ้าหน้าที่หน่วยคลัง และคุณกิตติศักดิ์ รักโคตร เจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 602 อาคาร 62 ชั้น 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ