โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ  คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่เทียบ กระบวนการวิธีการวัด และเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และสามารถวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว