โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยเวลาที่กำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หน่วยประกันคุณภาพ วทอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยเวลาที่กำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น3 อาคาร 63 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่อไป โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

วิทยากรภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ศรีอริยะกุล อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

วิทยากรภายนอก
1.ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย ศรีไทย วิศวกรที่ชำนาญด้านบริหารจัดการ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 26 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 38 คน

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ
นายธนาธร ตุ๋นเจริญ(นักศึกษาช่วยงาน)/ภาพ