โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเรื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน
– นางชูติมา วัฒนสุทธิ ผู้อำนวยการกองงานพัสดุ
– นายธีณพัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
– นางสาวธัญญ์นภัส นิธิพรภูวรัตน์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
– นางสาวนงนุช ทองสิงห์คลี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
– นายพีรวัฒน์ ผ่องพัฒน์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
– นายศิริพงษ์ ธาดาชนะบวร วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ