เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบรรยายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ภายใต้ชื่อ โครงการเรียนรู้ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเป็นการบรรยายของวิทยากรผู้มีความรู้ในประเทศนั้นๆ ระยะเวลาในการจัดบรรยายนี้ จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งในเดือนมีนาคม ได้มีการจัดบรรยายไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม