โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารก่อนเปิดภาคการศึกษา
(Pre-Semester Vision and Achievement Communication Program)

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารก่อนเปิดภาคการศึกษา” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดในพิธี โดยมี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีส่วนงานที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ร่วมบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
ผศ.ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ
(รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
(รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม)
รศ.ดร.สมภพ ทองปลิว
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
(รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร)
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
(รองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ)
ผศ นราธิป แสงซ้าย
(หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากด้วยระบบออนไลน์ และ Onsite ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ