ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม จัดอบรม
เรื่อง “บรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดอบรม เรื่อง ”บรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม” ให้กับนักศึกษา WdET ปี3 และ WDT ปี1 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณอนุพงษ์ ไถ่ประยูร
ตำแหน่ง Supplier Quality Representative
จากบริษัท Bechtel Global Corporation

2.คุณจีรวัฒน์ จันเติบ
ตำแหน่ง Assistant Manager
จากบริษัท West Coast Engineering Co.,Ltd

ซึ่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน Online เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/ภาพ