โครงการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ” เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”  ให้กับนักศึกษา WdET ปี3  โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวพล รีเวทย์ Senior Project Manager  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเสวนาพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท BJC Heaavy Industrial จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ