รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน KMUTNB project day 2023 โดยส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อปริญญานิพนธ์เรื่อง “Preparation of Natural Rubber/Acrylamide Semi-IPN Elastomeric Hydrogel for Methyl Orange Dye Absorption” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผ่านทางออนไลน์ (ZOOM)

โดยนักศึกษาชื่อ นายปาณชัย ทัศนภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ แขนงวิชาพอลิเมอร์ PoET
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์
ที่ปรึกษาร่วม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธฤติมา ศรีตะปัญญา

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ