คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการอบรม ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพร้อมในการวางแผน กำกับดูแล และควบคุมการจัดการศึกษาในระดับคณะฯ และสามารถเขียนรายงานประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยวิษฐา/ข่าว