โครงการ CIT Innovations Gallery ผลงานแนวความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา วทอ.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงผลงานในรายวิชา Design Thinking นำเสนอทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยมีผลงานนักศึกษากว่า 60 ชิ้นงาน การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเข้าร่วมประเมินผลงานนักศึกษาอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8

สำหรับการเรียนในรายวิชา Design Thinking ในภาคเรียนที่ 2/2565 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวว่า เริ่มต้นจากการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดตามขั้นตอนการออกแบบความคิด โดยทำการ workshop กลุ่มใหญ่ระหว่างผู้สอนประจำวิชาในฐานะ coach กับผู้เรียนบูรณาการตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ (emphatize) ระบุปัญหา (define) จุดประกายความคิด (ideate) สร้างต้นแบบ (prototype) และ ทดสอบ (test) โดยตลอดเส้นทางการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ ยังบูรณาการผลงานการออกแบบความคิดกับการวิเคราะห์กลยุทธ์แบบจำลองทางธุรกิจ Business Model Canvas—BMC เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นความเป็นไปได้จากการนำความคิดไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ