โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

หน่วยประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดโครงการโครงการ CIT KM Showcase 2023 :knowledge showing and sharing เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรของวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งจะได้แนวทางการปฎิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานองค์ความรู้ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO จำนวน 4 เรื่อง
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 3 เรื่อง

เรื่อง เปลี่ยนพัดลมปุ่มกด เป็นพัดลมรีโมท
ผลงานโดย นายบุญสา ประเสริฐสวัสดิ์

เรื่อง ขั้นตอนการจองห้อง PI-ROOM
ผลงานโดย นางชนิดา สุขสวัสดิ์

เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
(Google Forms)
ผลงานโดย นางสาวธารณี คลังหิรัญ

ผลการแข่งขัน ประเภทถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเสิศ ได้แก่
– หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ผลงานโดย ผศ.ดร.วิกันดา ศรีเดช
– รูปแบบของการฝึกการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ผลงานโดย ผศ.ดร.มณฑา ทรงศิริ
– ตั้งค่าบันทึกไฟล์ Power Point เป็นรูปภาพให้มีความคมชัดสูง ผลงานโดย นายปิติพัฒน์ ขุราษี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
– การส่งคะแนนรายบุคคลด้วย Mail Merge ผลงานโดย ผศ.ดร.ธนัชชา สถิตย์จันทรากูล

ผลการแข่งขัน ประเภทถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเสิศ ประเภทถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster ได้แก่
– เปลี่ยนพัดลมปุ่มกดเป็นพักลมรีโมท ผลงานโดย นายบุญสา ประเสริฐสวัสดิ์
– การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) ผลงานโดย นางสาวธารณี คลังหิรัญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
– ขั้นตอนการจองห้อง PI-ROOM ผลงานโดย นางชนิดา สุขสวัสดิ์

รับชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1g7GyaSFfYhE_3I467P0kRJINDpAah_ay?usp=sharing

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ