หน่วยประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดโครงการ CIT KM Showcase 2024 knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมประมาณ 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรของวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งจะได้แนวทางการปฎิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานองค์ความรู้ จำนวน 17 เรื่อง ดังนี้
1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 13 เรื่อง
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO จำนวน 5 เรื่อง

1.ประกาศผลการประกวดการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Clip VDO)

1.1 ด้านการเรียนการสอน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวยุวดี จะแจ้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ผศ.ดร.พนิตา ภักดี

1.2 ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ด้านการบริการวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธนา โชติช่วงชัชวาล

1.3 ด้านการบริหารจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายวีรวัฒน์ จิตต์โสภณ

2.การประกวดการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน (Poster)

2.1 ด้านการเรียนการสอน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
อาจารย์ ดร.รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อาจารย์ฐปนีย์ นาจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
อาจารย์ ดร.วีระยุทธ จิตวิริยะ
รางวัลชมเชย ได้แก่
อาจารย์บุญสา ประเสริฐสวัสดิ์

2.2 ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ด้านการบริการวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ผศ.ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ผศ.ดร.พนิตา ภักดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธนา โชติช่วงชัชวาล
รางวัลชมเชย ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธนา โชติช่วงชัชวาล
รางวัลชมเชย ได้แก่
อาจารย์ธนากรณ์ สิงห์พลงาม

2.3 ด้านการบริหารจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายกิตติศักดิ์ รักโคตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสาวมณีวรรณ สร้อยทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ อินทบุตร
รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวทิวาพร ขันแข็ง

3.การประกวด Popular Vote

3.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO ได้แก่
นางสาวยุวดี จะแจ้ง

3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster ได้แก่
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ อินทบุตร

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ