Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding practices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2023-10-09T09:04:45+07:00

ประกาศข่าวด่วน

14มีนาคม 2023

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (ระดับ ป.ตรี) ขั้นตอนการยื่นเรื่องสอบซ้ำซ้อน [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

20 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

อาจารย์ ทศพร อัศวรังษี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และ อาจารย์ ดร.ทน [...]

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข” ประจำปี 2567

16 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิท [...]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ นศ.และอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

10 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับ นศ.และอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณร [...]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

08 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รองศา [...]

โครงการอบรมการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา2567

02 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยายพิเศษ "โครงการอบรมการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา2567" [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม”

30 เม.ย. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโน [...]

Load More Posts

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ณ บริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และ บริษัท Robert Bosch Technologies (Thailand) จังหวัดระยอง

15 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีอ [...]

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม”

08 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม จัดอบรม เรื่อง “บรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตส [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

05 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวก [...]

ตารางสอบปลายภาค 2/2566 ระดับ ป.ตรี

04 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2566 ระดับ ป.ตรี [...]

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

17 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทวนชัยกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี

06 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00น. อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีว [...]

Load More Posts

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2565

10 ส.ค. 2023|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริ [...]

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

09 มิ.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

31 พ.ค. 2023|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา A [...]

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

26 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

28 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

โครงการ CIT KM Showcase 2023 :knowledge showing and sharing

16 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing หน่วยประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

Update 25/08/2564

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
Go to Top